Tuthuoc247.com  là website bán hàng thời trang trực tuyến chuyên cung cấp các sản phẩm hỗ trợ và bảo vệ sức khỏe .

Khách hàng tham gia giao dịch trên Tuthuoc247.com là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm.

Sản phẩm giao dịch trên Tuthuoc247.com bao gồm các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe

Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trên Tuthuoc247.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.  Tuthuoc247.com sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm cung cấp trên Tuthuoc247.com.

Bằng việc tham gia giao dịch trên Tuthuoc247.com , khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Tuthuoc247.com đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.